18 PLUS 4 YOU
Erotisch Modellenbureau

Erotisch Model
   Meld u nu aan.

 

  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Modellen moeten ten minste 18 jaren oud zijn op het moment dat zij aan een opdracht meewerken.

Modellen doen dit werk geheel uit vrije wil.

Content, voorkomend uit de gratis portfolio shoot, mag door 18 plus 4 you gebruikt worden ter promotie en op welke wijze dan ook.

Modellen zijn zich er van bewust dat er door het maken van beeldmateriaal, er bekendheid van zijn/haar persoon tot stand kan komen.

Alle rechten van het beeldmateriaal, gemaakt door of ingezonden naar 18 plus 4 you, komen te liggen bij 18 plus 4 you.

Alle informatie verkregen tijdens of rond een opdracht mogen op geen enkele wijze verstrekt worden aan wat voor instantie dan ook en dat alle informatie vertrouwelijk blijft tussen opdrachtgever en het model.

Modellen kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op het feit hoe de materialen gebruikt gaan worden.

18 plus 4 you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen op de set van een opdrachtgever of wat daar plaatsvindt, noch op de reis naar of van de set noch wat er uit de opdrachten voortvloeit.

Modellen zijn freelance werkzaam voor 18 plus 4 you. Na ondertekening geeft het model aan dat opdrachten voortvloeiende uit een opdracht van 18 plus 4 you alleen via 18 plus 4 you geboekt kunnen worden.

Modellen kunnen hun opdrachten uiterlijk 24 uur voor de opdracht anuleren. 

Online aanbod en inhoud. De auteur kan niet garant staan noch voor de actualiteit, precisie, volledigheid noch voor de kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schaden van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet gebruik van de gepresenteerde informatie dan wel door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn principieel uitgesloten, voor zover die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van de zijde van de auteur. Alle aanbod is vrijblijvend en onverbindend. De auteur behoudt zich het recht voor, zonder expliciete of afzonderlijke aankondiging, het gehele aanbod of enkele delen van de site, te veranderen, te verwijderen of te vervangen, evenals voor een onbepaalde tijd stop te zetten of definitief stop te zetten.

Links en verwijzingen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de link plaatsing geen illegale inhoud op de te verlinken sites herkenbaar was. Bij directe of indirecte verwijzing naar andere websites ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, wordt een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in deze gevallen van kracht, in welke de auteur van de inhoud kennis had en het voor hem technisch redelijk en mogelijk was, het gebruik inzake onwettige inhouden, te verhinderen. distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelikte/gekoppelde sites, die na de verlinking veranderd worden. Deze vaststelling geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook voor de inbreng van anderen in de door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. ontstaan, is alleen de aanbieder van de site aansprakelijk, naar welke verwezen wordt, niet diegene, die dmv. links op de desbetreffende publicatie slechts verwijst..

Auteurs- en Merkenrecht. De auteur wordt geacht in alle publicaties de auteursrechten na te komen. Dit geldt voor: gebruikte grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten, teksten. Daarbij moeten de door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten gebruikt worden of hij moet gebruik maken van licentie vrije grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten.

Gegevensbescherming. Alle gegevens die binnen het internetaanbod ingevoerd worden, worden uitsluitend door de gebruiker vrijwillig opgegeven en ingevoerd. Daartoe behoren e-mailadressen, namen, voornamen, adressen. Het recht van gebruik, de gebruikmaking zowel de betaling van enige diensten, is in zoverre technisch mogelijk en redelijk ook zonder opgave van deze gegevens mogelijk. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder opgave van desbetreffende gegevens of door opgave van anonieme data of een pseudoniem toegestaan. Het toezenden van informatie die niet uitdrukkelijk aangevraagd wordt is niet toegestaan,, hiertoe behoren contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers zowel als e-mailadressen. Eveneens is het gebruik van de in het impressum aangegeven data zoals gegevens als contactdata zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen niet toegestaan.

Rechtswerkzaamheid van de aansprakelijkheidsuitsluiting. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting neemt dat deel van het internetaanbod in beschouwing waar vanuit deze site naar verwezen wordt. Mochten delen of enkele formuleringen van deze teksten aan de betreffende rechtstoestand niet, niet meer of niet volledig beantwoorden, tast dat niet de geldigheid en inhoud van de overige delen aan.

Aangezien het mogelijk is dat 18 plus 4 you de profielen laat beoordelen via sms het volgende. De aanbieder stelt een internet online contactmarkt ter beschikking met de mogelijkheid tot SMS-chat.

Deelnamevoorwaarden. De deelnemer heeft de mogelijkheid, een eigen advertentie te maken en te plaatsen, die door de aanbieder na controle vrijgegeven kan worden. De aanbieder bepaalt welke advertentie vrijgegeven wordt en welke niet!

De deelnemer heeft daarnaast de mogelijkheid met andere profielen contact op te nemen. Hierbij kan hij, in sommige gevallen via de internetsite, de eerste SMS gratis naar het profiel versturen. Aan elke volgende SMS zijn kosten verbonden. Per verzonden SMS vanaf de mobiel van de deelnemer, zijn de kosten voor Nederland €1,50 per ontvangen bericht, max €3,00 (= 2 ontvangen berichten). Stoppen: stuur STOP. Voor België €2,00 per verzonden bericht. Stoppen: stuur STOP  

Voor Belgie: 7880/€2,00 Wilt u stoppen: stuur STOP 

De deelnemer moet minimaal 18 jaar oud zijn. 

De deelnemer stemt er mee in dat zich in het chat systeem mannen als vrouwen en vrouwen als mannen kunnen uitgeven. De desbetreffende dialoogpartner kan zowel een andere klant als ook een operator(m/v) zijn. De klant is zich ervan bewust, dat een dialoogpartner meerdere identiteiten kan hebben. 

Voor de door de deelnemer ingevoerde teksten, is de deelnemer zelf en volledig verantwoordelijk. De aanbieder heeft het recht, twijfelachtige teksten te verwijderen of profielen te blokkeren. 

Verder behoudt de aanbieder het recht, zonder opgave van redenen, deelnemers de toegang tot het systeem te weigeren. 

De deelnemer stemt ermee in, dat in de chat, ter aanvulling, begeleiders ingezet kunnen worden ter animering van de chat, deze begeleiders kunnen onder meerdere identiteiten dialogen voeren. De begeleiders zijn in het systeem niet apart herkenbaar. De dialoogpartner kan dus een begeleider zijn die zich onder een andere naam in het systeem bevindt.  

Een aansprakelijkheid, in het geval van storingen van het internet of uitvallen van de telefoonlijn of van internet, voor de aanbieder is uitgesloten en deze kan voor eventuele storingen niet aansprakelijk gesteld worden. 

De deelnemer stemt er mee in, dat alle data, ook persoonlijke en op personen betrekking hebbende, opgeslagen worden en ook langer dan de duur van de wettige opslagtermijn opgeslagen worden. 

De deelnemer ontvangt op het door hem aangegeven mobiele nummer contact- of flirt voorstellen of reclame-SMS. De deelnemer is niet verplicht hierop te antwoorden, hij stemt er echter mee in dat aan het antwoorden op deze voorstellen per SMS kosten verbonden zijn. De kosten hiervan staan vermeldt onder deelnamevoorwaarden.

De mobiele nummers en andere opgegeven Data (vb email, etc.) worden opgeslagen en kunnen voor reclamedoeleinden gebruikt worden. 

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen dan ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden/overeenkomst gestalte wordt gegeven. 

Door het sturen van een SMS tegen betaling met de boodschap: STOP worden geen verdere SMS meer aan de deelnemer gestuurd. Als alternatief kan ook een email met daarin het mobiele nummer gestuurd worden om onze dienst stop te zetten. 

De deelnemer zorgt er zelf voor dat hij op de hoogte blijft van nieuwe algemene bedrijfsvoorwaarden en daarop betrekking hebbende veranderingen en erkent telkens de laatst gewijzigde versie als zijnde geldig. 

Rechtbankvestiging. Rechtbankvestiging in Gent, België.